ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προτάσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακή οικονομίας

Προτάσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακή οικονομίας

Την δεύτερη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας δημοσίευσε σήμερα 25/1 το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ).

Από τη σύστασή του, το 2018, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου ανέλαβε την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και των διεθνών τάσεων, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας εκθέσεων ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο. Οι εκθέσεις ανταγωνιστικότητας, που εκδίδονται από το ΣΟΑΚ κάθε δύο χρόνια, αποτελούν το κύριο αναλυτικό εργαλείο του Συμβουλίου για τον ολοκληρωμένο εντοπισμό, αξιολόγηση και παρακολούθηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Η 2η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας εκπονήθηκε εκ μέρους του ΣΟΑΚ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η πρώτη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (2019) είχε υποβληθεί από τον Υπουργό Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε την προώθηση της υλοποίησης των συστάσεων της Έκθεσης από τα αρμόδια Υπουργεία. Πρόσθετα, τα αποτελέσματα της Έκθεσης λήφθηκαν υπόψη στην ετοιμασία της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας.

Η δεύτερη Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (2021) επικαιροποιεί και επεκτείνει την ανάλυση και τα πορίσματα της πρώτης Έκθεσης. Περιλαμβάνει αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στο πλαίσιο ενός ευρέος ορισμού του όρου ανταγωνιστικότητα, που εμπεριέχει το σύνολο των θεσμών, των πολιτικών και άλλων παραγόντων, περιλαμβανομένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών, που στηρίζουν και διατηρούν τη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις και υποστηρίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών σε βιώσιμη βάση. Καταγράφει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία, και παρέχει συστάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης ξεχωριστή ενότητα για τις οικονομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και τονίζει την ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της μέσω της αλλαγής του οικονομικού μας μοντέλου. Στην Έκθεση τονίζεται η σημασία της διαμόρφωσης της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, στην οποία έχουν περιληφθεί μέτρα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που προωθούν την μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, την διαφοροποίηση της οικονομίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχει περιληφθεί για χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι επιδόσεις ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, τόσο συνολικά όσο και σε επιλεγμένες πτυχές, καταγράφονται στην Έκθεση στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ευρέως διαδεδομένα πλαίσια συγκριτικής αξιολόγησης, όπως η Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ και η Έκθεση Επιχειρείν της Διεθνούς Τράπεζας. Εξετάζονται επίσης πέραν των 150 εξειδικευμένων δεικτών που αντανακλούν επί μέρους πτυχές της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και γίνεται σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις 12 άλλων επιλεγμένων οικονομιών και τον μέσο όρο της ΕΕ. Γίνεται επίσης διαχρονική επισκόπηση των επιδόσεων της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Αναγνωρίζοντας αφενός τη σημαντική πρόοδο οικονομικής ανάπτυξης που είχε επιτευχθεί τα χρόνια που προηγήθηκαν της υγειονομικής κρίσης, τις γενικά καλές ρυθμιστικές και θεσμικές συνθήκες αλλά και τις καλές συνθήκες αγοράς που επικρατούν στην Κύπρο, η ανάλυση των δεικτών προσδιορίζει αφετέρου τους πιο κάτω οκτώ τομείς στους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με την Έκθεση, σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτούνται νέες πολιτικές από την κυβέρνηση αλλά μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματική υλοποίηση και συντονισμό των υφιστάμενων πολιτικών.
• Προώθηση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των κυπριακών επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση των διασυνδέσεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων, στηρίζοντας την ένταξη τους σε δίκτυα προμηθευτών διεθνών επιχειρήσεων καθώς και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικής, ερευνητικής και ακαδημαικής κοινότητας.
• Ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, με την παροχή κινήτρων για ψηφιοποίηση σημαντικών τομέων καθώς και την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
• Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με τη συνέχιση των επιτυχημένων προσπαθειών για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, αλλά και της ανάπτυξης και διάθεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.
• Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση, με την αύξηση των αποφοίτων με προσόντα σε τεχνικούς τομείς και σε τομείς φυσικών επιστημών, καθώς και με την ενίσχυση των ψηφιακών διεξιοτήτων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, έτσι ώσε να αντοποκρίνονται τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές απαιτήσεις.
• Ενίσχυση της εξωτερικής συνδεσιμότητας μέσα από τη διαμόρφωση στρατηγικής για τις διεθνείς μεταφορές και τη συνδεσιμότητα, καθώς και τη διευκόλυνση της διασύνδεσης με βασικούς διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους.
• Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων μέσα από τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού οικονομικού περιβάλλοντος.
• Διαφοροποίηση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης νέων τομέων που θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες, και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των βασικών υφιστάμενων τομέων.

Ολόκληρο το κείμενο της 2ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (www.ecompet.cy).

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Κλεόπας Κουλουμά στο Podcast του «Τ» - Δέκα χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε το Παγκύπριο: «Προσποιούμουν τον νεκρό» - Το προφητικό όνειρο για το μακελειό

Ναυαγοσώστες: Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν – Η λύση και η επαρχία στην «κορυφή»

Ιώσεις: Αυξήθηκαν τα περιστατικά ενώ τριπλασιάστηκαν τα κρούσματα κορωνοϊού - Ο λόγος και τι πρέπει να προσέξουμε

Τρομακτικές στιγμές για 69χρονο: Έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε σε βράχια στο φαράγγι του Άβακα - Η κατάσταση υγείας του

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: Η εφαρμογή στο κινητό της άτυχης 47χρονης οδήγησε τις Αρχές σε λανθασμένο σημείο

Απόστολος Λύτρας: Οι αναρτήσεις αγάπης για τη Σοφία Πολυζωγοπούλου πριν από τον άγριο ξυλοδαρμόΣτο Δικαστήριο ο εν αργία Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Αυτά είναι τα 11 αδικήματα που αντιμετωπίζει

Στο Δικαστήριο ο εν αργία Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος - Αυτά είναι τα 11 αδικήματα που αντιμετωπίζει

Στο Δικαστήριο οδηγήθηκε πριν από λίγο ο εν αργία Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ο οποίος συνελήφθη το πρωί από την Αστυνομία για έντεκα αδικήματα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top