Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας: Οι εισηγήσεις του για την πράσινη μετάβαση

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας: Οι εισηγήσεις του για την πράσινη μετάβαση

Σε σειρά εισηγήσεων, τις οποίες θεωρεί καταλυτικές ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους αλλά και δεσμεύσεις της Κύπρου σε σχέση με την πράσινη μετάβαση, προβαίνει το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, σε συνέχεια κύκλου επαφών με αρμόδιους φορείς και τεχνοκράτες σχετικά με το θέμα της Πράσινης Ανάπτυξης.

«Η λήψη μέτρων προς την προτεινόμενη κατεύθυνση θα συντείνει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας πράσινης κοινωνίας και οικονομίας, σύμφωνα και με τους στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ΄Όραμα 2035΄», τονίζει.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου εισηγείται τη σύσταση Υφυπουργείου για την πολιτική για την πράσινη ανάπτυξη και ταχεία λήψη και υλοποίηση αποφάσεων για αναδιάρθρωση και μεταφορά υφιστάμενων αρμοδιοτήτων Υπουργείων για θέματα πράσινης ανάπτυξης.

«Η δημιουργία ενός ξεχωριστού Υφυπουργείου θα έχει θετικά αποτελέσματα αφού θα προσδώσει τη δυνατότητα ενιαίας θέσπισης και παρακολούθησης της μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής, της θεώρησης μίας σφαιρικής εικόνας και κατεύθυνσης για το 2050 (κλιματική ουδετερότητα) και θα θέτει/παρακολουθεί όλους εκείνους τους Δείκτες Επιδόσεων (KPIs) που θα καθοδηγούν τις δράσεις προς τον ενιαίο στόχο και επιπλέον, τα έργα που υλοποιούνται μέσω ενός φάσματος Υπουργείων και Τμημάτων, θα τυγχάνουν καλύτερου συντονισμού», υπογραμμίζει.

Αναφέροντας ότι έχει ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης για το Περιβάλλον στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Συμβούλιο Οικονομίας αναφέρει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί εξέλιξη στην ορθή κατεύθυνση, προσθέτοντας, ωστόσο ότι θεωρεί πως «είναι πολύ σημαντικό όπως συσταθεί ξεχωριστό Υφυπουργείο για το χειρισμό των θεμάτων αυτών».

Παράλληλα το Συμβούλιο εισηγείται τον σχεδιασμό σφαιρικής μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής μέχρι το 2050.

«Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σε παγκόσμια κλίμακα σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη επιβάλλουν τον άμεσο σχεδιασμό μίας μακροπρόθεσμης ενεργειακής στρατηγικής μέχρι το 2050, πέραν του σημερινού σχεδιασμού που έχει χρονικό ορίζοντα το 2030, για να μπορέσει η οικονομία της Κύπρου να επιβιώσει στις νέες παγκόσμιες συνθήκες πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης», υπογραμμίζει.

Επίσης, εισηγείται αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μετατροπή του σε έξυπνο και ευέλικτο δίκτυο και τονίζει πως «για να μπορέσει όμως η Κύπρος να αυξήσει το ποσοστό χρήσης ΑΠΕ θα πρέπει, μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να μετατραπεί σε έξυπνο δίκτυο».

Προσθέτει πως μια τέτοια αναβάθμιση απαιτεί τεχνοοικονομικές μελέτες που θα πρέπει να έχουν ως αφετηρία τους κλιματικούς στόχους τους οποίους θα πρέπει να πετύχει η Κύπρος βάση των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για την κλιματική ουδετερότητα 2050, και το πώς αυτοί θα εξελιχθούν λαμβάνοντας υπόψη την Οδηγία της ΕΕ “Fit for 55”.

Επιπλέον, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προτείνει την ταχεία ολοκλήρωση της ελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τονίζει πως «η πλήρης ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προώθηση της παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ».

Επίσης το Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης μέσω της προώθησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μέσω ενημερωτικών καμπανιών και υλοποίηση κανονιστικών διατάξεων που αφορούν νέα κτίρια και την ενεργειακή τους απόδοση και της ψήφισης του εναρμονιστικού νομοσχεδίου για τη μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις ΑΠΕ στο εθνικό δίκαιο με ενσωμάτωση διατάξεων για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας δικτύων διασύνδεσης τους.

Επιπλέον, εισηγείται την παροχή κινήτρων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την δημιουργία ψηφιακού One Stop Shop για άμεση εξέταση και αδειοδότηση αιτήσεων[2] για ΑΠΕ και ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων και τον σχεδιασμό δημοπρασιών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τα πλείστα από τα πιο πάνω μέτρα, σύμφωνα με το Συμβούλιο Οικονομίας «προωθούνται σε αρκετό βαθμό από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής. Είναι σημαντική η έγκαιρη προκήρυξη των διαφόρων Σχεδίων χορηγιών που έχουν περιληφθεί στα πιο πάνω προγραμματικά έγγραφα, καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων».

Πρόσθετα, αναφέρει ότι στο πλαίσιο της ελευθεροποιημένης αγοράς ενέργειας, «θα ήταν σκόπιμο να προωθηθεί μέτρο το οποίο περιλαμβάνεται στην μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξης το οποίο αφορά στον σχεδιασμό δημοπρασιών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Προσθέτει πως αυτό θα υποβοηθούσε την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε χαμηλότερες τιμές, επιτρέποντας επίσης και σε ξένες οντότητες να υποβάλλουν προσφορές, προωθώντας τον ανταγωνισμό.

Επίσης, σε μια άλλη εισήγηση του, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου προτείνει την ταχεία υλοποίηση της διασύνδεσης του δικτύου ηλεκτρισμού με γειτονικά κράτη και την ΕΕ.

«Η σύνδεση του δικτύου ηλεκτρισμού της Κύπρου με γειτονικά κράτη θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην οικονομία και θα βελτιώσει σαφώς την ανταγωνιστικότητα της», αναφέρει και προσθέτει ότι η Κύπρος είναι η μόνη χώρα στην ΕΕ η οποία δεν είναι συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό δίκτυο, γεγονός που «περιορίζει την ανταγωνιστικότητα της αγοράς ενέργειας και ενέχει αρκετά ρίσκα ως προς την απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρισμού στο νησί».

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα (και ΕΕ), το Ισραήλ και Αίγυπτο μέσω του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος “EuroAsia Interconnector” αποτελεί «υψίστης σημασίας για τη χώρα μας και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση και υλοποίησή του».

Πρόσθετα, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας εισηγείται την προώθηση της αξιοποίησης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου και την εξασφάλιση στήριξης από την ΕΕ για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, σημειώνοντας ότι «η εξάρτηση της Κύπρου από το εισαγόμενο πετρέλαιο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας με επιπτώσεις στο κόστος της ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, καθώς και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών».

«Το έργο που βρίσκεται υπό μελέτη “EastMed pipeline project” σχετικά με τη δημιουργία αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τους ενεργειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσογείου με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Κύπρου και Κρήτης, το οποίο έχει καταταγεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της ΕΕ είναι εξαιρετικά σημαντικό», τονίζει και υπογραμμίζει πως «θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, για την εξασφάλιση πολιτικής και χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για την πραγματοποίηση του έργου».

Τέλος, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας προτείνει την τάχιστη υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την προώθηση της εργασίας από το σπίτι/τηλεργασίας, αναφέροντας ότι «η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα η προώθηση της εργασίας από το σπίτι/τηλεργασίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, θα βοηθήσουν στη μείωση της χρήσης των μεταφορικών μέσων και επομένως των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ακολουθήστε το Tothemoanline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top