ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδυναμίες σε υλοποίηση προϋπολογισμού και κανόνες ασφαλείας - Όσα εντόπισε η Ελεγκτική για το ΥΠΑΜ

Αδυναμίες σε υλοποίηση προϋπολογισμού και κανόνες ασφαλείας - Όσα εντόπισε η Ελεγκτική για το ΥΠΑΜ

Αδυναμίες συμμόρφωσης στην υλοποίηση του προϋπολογισμού, μη τήρηση κανόνων ασφαλείας αναφορικά με αποθήκευση πυρομαχικών, θέματα με την προσέλευση του ωρομίσθιου προσωπικού και προβληματικές δοσοληψίες του κυλικείου, διαπιστώνει μεταξύ άλλων η Ελεγκτική Υπηρεσία για το Υπουργείο Άμυνας.

Σε έκθεσή της για το 2022, διαπιστώνει αδυναμίες ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες/διατάξεις των σχετικών Νόμων/Κανονισμών, εγκυκλίων και Πάγιων Διαταγών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς  (ΓΕΕΦ,) που αφορούν στην υλοποίηση του προϋπολογισμού, τη συμπλήρωση και καταστροφή ελεγχόμενων εντύπων, αποθήκευση ελκυστικών υλικών, τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας, λειτουργία – οργάνωση και λογιστική παρακολούθηση δοσοληψιών κυλικείου, καθώς επίσης στη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με το ωρομίσθιο προσωπικό και τον προσμετρούμενο χρόνο διοίκησης των αξιωματικών της ΕΦ.

Διαπιστώθηκαν επίσης μακροχρόνιες καθυστερήσεις στην προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών για συνομολόγηση σύμβασης με την ΑΤΗΚ, για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ, καθώς και στη δημιουργία μητρώων περιουσιακών στοιχείων για τα νέα κτήρια του ΥΠΑΜ.

Τα ευρήματα αφορούν τόσο σε ελλείψεις και αδυναμίες στην εφαρμογή των θεσπισμένων διαδικασιών (πλημμελής εκτέλεση), που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης και κανονικής λειτουργίας των Μονάδων, καθώς και του ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ, όσο και στον ατελή σχεδιασμό των εν λόγω διαδικασιών. Στην πρώτη περίπτωση, την ευθύνη και αρμοδιότητα για την προώθηση των ενδεδειγμένων διορθωτικών ενεργειών, φέρουν οι αντίστοιχοι Διοικητές Μονάδων και Προϊστάμενοι - Διευθυντές Τμημάτων ΥΠΑΜ/ΓΕΕΦ και, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να επιληφθεί η Ιεραρχία του ΓΕΕΦ και Διοίκηση του ΥΠΑΜ.

Για τον σκοπό αυτό η Ελεγκτική Υπηρεσία επαναλαμβάνει τη σύστασή της για θέσπιση ενός αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει αφενός την τήρηση και συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και υφιστάμενες διαδικασίες και αφετέρου την υλοποίηση και παρακολούθηση των συστάσεων της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Χωρίς υπουργική εξουσιοδότηση και ενημέρωση η υλοποίηση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τα κυριότερα ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, οι δαπάνες του Kεφαλαίου 11.03 «Εθνική Φρουρά», ύψους €166,18 εκ. παρουσιάζονται στον προϋπολογισμό ως ολική δαπάνη και το αντίστοιχο επεξηγηματικό μνημόνιο, το οποίο συνιστά ενδεικτική κατανομή της ανωτέρω συνολικής δαπάνης, δεν υποβάλλεται για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Συνεπώς, η όποια ανακατανομή πιστώσεων κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού, γίνεται χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση του Υπουργού Άμυνας και τη γραπτή ενημέρωση του Υπουργού Οικονομικών.

Σημειώνεται ακόμα ότι εκκρεμεί, από το 2019, η ολοκλήρωση της δημιουργίας Μητρώων Περιουσιακών Στοιχείων για τα νέα κτήρια του ΥΠΑΜ, κατά παράβαση των σχετικών προνοιών των Κανονισμών Αποθηκών.

Επίσης, αναφέρεται ότι παρόλο που το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) επισήμανε από το 2012 στο ΥΠΑΜ την ανάγκη συνομολόγησης σύμβασης με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην ΕΦ και το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) εξέδωσε σχετική Απόφαση από το 2017, δεν έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη. Το ύψος των εν λόγω υπηρεσιών ανήλθε στα €3,12 εκ. το 2022 και τα αποτελέσματα του ελέγχου κατέδειξαν ενδεχόμενη έμμεση κρατική ενίσχυση προς την ΑΤΗΚ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στη βάση σχετικών ευρημάτων ελέγχου, εξέφρασε  την άποψη ότι η καταβολή επιπρόσθετου ποσού στους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ) κατά την αφυπηρέτησή τους, δεν είναι νόμιμη.

Επίσης σημείωσε ότι λανθασμένα καταβλήθηκε αυξημένο ειδικό μηνιαίο επίδομα σε ΣΥΠ που είχε προαχθεί πρόσφατα, καθότι το λογιστήριο του ΥΠΑΜ δεν έλαβε έγκαιρα υπόψη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί υπερπληρωμή και να ανακτηθεί μετέπειτα, με καθυστέρηση.

Μη τήρηση κανόνων ασφαλείας σε αποθήκες πυρομαχικών

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου συμμόρφωσης είναι ότι σε αποθήκες πυρομαχικών Μονάδας δεν τηρούνταν οι κανόνες ασφάλειας που καθορίζονται στη σχετική Πάγια Διαταγή (ΠαΔ) του ΓΕΕΦ και αφορούν, τόσο στη στοίβαξη των πυρομαχικών εντός των αποθηκών, όσο και στη σήμανσή τους με τα κατάλληλα σήματα, υποδεικνύοντας τους διάφορους σχετικούς κινδύνους.

Συγκεκριμένες παρτίδες χειροβομβίδων κρίθηκαν ως ακατάλληλες από το ΓΕΕΦ και απαιτείτο η επιστροφή τους στο ανεφοδιαστικό όργανο, ωστόσο Μονάδα της ΕΦ εξακολουθούσε να τηρεί στις εγκαταστάσεις της σημαντική ποσότητα των εν λόγω πυρομαχικών, η οποία τελικά απομακρύνθηκε μετά από 39 ημέρες.

Επίσης πυροσβεστήρας που βρισκόταν σε πυροσβεστικό σημείο πλησίον αποθηκών πυρομαχικών Μονάδας, έφερε σήμανση με ημερομηνία λήξης το 2014, χωρίς να έχει συντηρηθεί από τότε. Πυροσβεστήρες που χρησιμοποιούνται για την πυρασφάλεια αποθηκών πυρομαχικών δύο Μονάδων, βρίσκονταν κλειδωμένοι εντός των αποθηκών, αντί να είναι έξω από αυτές και σε μία περίπτωση, οι πυροσβεστήρες δεν έφεραν ημερομηνία λήξης. Σε δύο άλλες αποθήκες (πυρομαχικών και τροφίμων) δεν υπήρχαν πυροσβεστικά σημεία.

Σημειώνεται επίσης ότι διαχειριστές προβαίνουν σε διορθώσεις λαθών, τόσο στο γενικό μητρώο καρτελών (ΕΦ 402), όσο και στις καρτέλες αποθήκης (ΕΦ24), με τη χρήση διορθωτικού υγρού ή ακόμη χρησιμοποιώντας μπλε στυλό, μουντζουρώνοντας τα εν λόγω έντυπα. Εντοπίστηκαν επίσης περιπτώσεις όπου στις εν λόγω καρτέλες καταχωρίζονται στοιχεία υλικών με μολύβι.

Εντοπίστηκαν ακόμα αριθμητικά λάθη στις καρτέλες αποθήκης (ΕΦ24), τα οποία ωστόσο δεν εντοπίστηκαν από τους Διαχειριστές κατά την ετοιμασία των συγκριτικών καταστάσεων, γεγονός που καταδεικνύει πως αυτές δεν ετοιμάστηκαν με τη δέουσα προσοχή.

Πέντε καπνογόνες χειροβομβίδες που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την καρτέλα αποθήκης (ΕΦ24) συγκεκριμένης Μονάδας, δεν εντοπίστηκαν στην αντίστοιχη καρτέλα αποθήκης της παραλαμβάνουσας Μονάδας.

Σε Μονάδα δεν εντοπίστηκαν παρακολουθούμενα έντυπα, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν σημαντικός αριθμός δικαιολογητικών παραλαβής ή χορήγησης εφοδίων/υλικών (ΕΦ1).

Πληθώρα παραβιάσεων στο κυλικείο, μη καταγραφή απουσιών προσωπικού

Από αιφνιδιαστικό έλεγχο στο κυλικείο των κεντρικών γραφείων του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ, διαπιστώθηκε πληθώρα παραβάσεων της σχετικής Πάγιας Διαταγής (ΠαΔ), που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και λογιστικό σύστημα των Κέντρων Ψυχαγωγίας Μονάδων (ΚΨΜ), καθώς και των ορθών πρακτικών συνετής οικονομικής διαχείρισης.

Σε έλεγχό σε συγκεκριμένη Μονάδα της ΕΦ διαπιστώθηκε ότι δεν τηρείτο Δελτίο Παρουσιών του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού (ΩΚΠ), για να υπογράφουν τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρησή τους από την εργασία. Από το σύνολο εννέα ωρομίσθιων που απασχολούνται στη Μονάδα, ήταν παρόντες κατά τον έλεγχό μόνο οι τρεις. Ο ένας απουσίαζε για προσωπικό λόγο, χωρίς να καταγράφεται η ώρα αναχώρησής του από την εργασία και για τους υπόλοιπους πέντε αναφέρθηκε ότι απουσίαζαν με άδεια ανάπαυσης μίας ημέρας. Σημειώνεται ότι, κατά την άφιξή της Υπηρεσίας στο στρατόπεδο υπήρξε συνολική καθυστέρηση μισής ώρας μέχρι να επιτραπεί ο έλεγχος, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.

Σημειώνεται επίσης ότι η ΠαΔ του ΓΕΕΦ, αναφέρεται στον προσμετρούμενο χρόνο διοίκησης των αξιωματικών της ΕΦ που απαιτείται να συμπληρώσουν στον κατεχόμενο βαθμό τους, προκειμένου να δικαιούνται προαγωγή στον επόμενο βαθμό, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αριθμό θέσεων που δεν αφορούν σε στρατιωτικά τμήματα και υπηρεσίες του Στρατού και συνεπώς δεν καλύπτονται από αντίστοιχο Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού (ΠΟΥ), γεγονός που δεν συνάδει με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Καταγράφεται επίσης ότι υπαξιωματικός της ΕΦ εγκρίθηκε για πλήρωση συγκεκριμένης θέσης εξωτερικού με σκοπό τη συνυπηρέτηση με τον σύζυγό της (αξιωματικός της ΕΦ), χωρίς το ΥΠΑΜ να καθορίσει οποιαδήποτε κριτήρια ή προσόντα που απαιτούνται για την εν λόγω τοποθέτηση και χωρίς να γνωστοποιήσει στο προσωπικό της ΕΦ, μέσω του Αρχηγού της Δύναμης, την πρόθεσή του για πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης, κατά παράβαση της αντίστοιχης νομοθετικής πρόνοιας.

Το ΥΠΑΜ ανέφερε ότι η πλήρωση της πιο πάνω θέσης δεν επιφέρει επιπρόσθετο κόστος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Υπό εξαήμερη κράτηση ο 26χρονος που φέρεται να κατέγραφε γυναίκες στις παραλίες - Στις 6 οι καταγγελίες

Τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο – Συγκρούστηκαν δύο οχήματα – Δείτε βίντεο

EURO 2024: Σόκ στο Πολωνία-Αυστρία - Οπαδός έπεσε στο κενό...

Άρχισαν να πέφτουν βροχές στα ορεινά - Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση - Δείτε βίντεο

Ανησυχούν τα αυξημένα περιστατικά κοκκύτη και ιλαρά στο Μακάρειο – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

22 χρόνια χρήστης και 2 καθαρός - Η ιστορία του Γιάννη πριν και μετά τα ναρκωτικά – «Είχα σώμα, αλλά δεν είχα ψυχή»Βρετανικές Βάσεις: Δεν έχουν φιλοξενήσει προσωπικό ή αεροσκάφη Ισραήλ σύμφωνα με πηγή της βρετανικής κυβέρνησης

Βρετανικές Βάσεις: Δεν έχουν φιλοξενήσει προσωπικό ή αεροσκάφη Ισραήλ σύμφωνα με πηγή της βρετανικής κυβέρνησης

Οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν έχουν φιλοξενήσει καθόλου ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό ή αεροσκάφη από πριν από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, δήλωσε στο ΚΥΠΕ πηγή από την Βρετανική Κυβέρνηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top