ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 13% στο τέλος Απριλίου η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού

Στο 13% στο τέλος Απριλίου η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών του προϋπολογισμού

Στο 13% ανήλθε στο τέλος Απριλίου 2024 το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, σε σχέση με 12% που αποτελεί τον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας μέχρι τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Σε σχέση με τα έσοδα οι Έμμεσοι Φόροι καταγράφουν μέχρι τον Απρίλιο του 2024 μια αύξηση €150 εκατομμυρίων, σε σχέση με πέρσι, λόγω αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ, ενώ τα έσοδα από Άμεσους Φόρους είναι αυξημένα κατά €170 εκ., λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκδοση «Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού Απριλίου 2024», που εξέδωσε την Πέμπτη το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο τέλος Απριλίου 2024 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €2,74 δισ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24% του κρατικού προϋπολογισμού (2023: €3,46 δισ, 35%) και οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €2,90 δισ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 22% (2023: €2,69 δισ, 22%).

Η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού, όσον αφορά τα έσοδα, παρουσιάζει μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2024: 24%, 2023: 35%), κυρίως λόγω αυξημένων εισροών από την έκδοση Μεσοπρόθεσμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων (ΕΜΤΝ), ύψους €1 δισ, τον Απρίλιο του 2023.

Σε σχέση με τις δαπάνες, η υλοποίηση του κρατικού προϋπολογισμού παραμένει σταθερή (2024: 22%, 2023: 22%).

Σημειώνεται ότι κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ετοιμάζεται σε ταμειακή βάση, παρουσιάζει για το έτος 2024 αύξηση στα έσοδα κατά 16% (2024: €11,28 δισ, 2023: €9,77 δισ) και αύξηση στις δαπάνες της τάξεως του 9% (2024: €13,1 δισ, 2023: €12 δισ).

Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των έμμεσων και άμεσων φόρων κατά €0,68 δισ και €0,61 δισ αντίστοιχα.

Η προϋπολογιζόμενη αύξηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποπληρωμών δανείων και τόκων και της μισθοδοσίας, συντάξεων και φιλοδωρημάτων κατά €0,76 δισ και €0,35 δισ αντίστοιχα.

Έσοδα

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τα έσοδα μέχρι τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,15 δισ (13%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΦΠΑ κατά €0,13 δισ (2024: €1,0 δισ, 2023: €0,87 δισ).

Οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,17 δισ (19%) σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων (2024: €0,94 δισ, 2023: €0,76 δισ). Δεν υπήρξαν αναλήψεις δανείων μέχρι το τέλος Απριλίου (2023: €1,0 δισ).

Δαπάνες

Όσον αφορά στις δαπάνες σε σχέση με την μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα, η υλοποίηση στο τέλος Απριλίου δείχνει μια αύξηση ύψους 6% (€0,06 δισ) από €0,95 δισ το 2023 σε €1,01 δισ το 2024.

Οι αποπληρωμές δανείων και τόκων μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθαν στα €0,46 δισ (2023: €0,38 δισ), εκ των οποίων τα €0,15 δισ (2023: €0,12 δισ) αφορούν τους τόκους δανεισμού και τις επιβαρύνσεις και τα €0,31 δισ (2023: €0,26 δισ) την αποπληρωμή δανείων εσωτερικού.

Οι δαπάνες σε κοινωνικές παροχές μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθαν σε €0,55 δισ (2023: €0,49 δισ). Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η αύξηση της τάξεως των €0,06 δισ (12%) οφείλεται στις αυξημένες δαπάνες για παροχές κοινωνικής πρόνοιας κατά €0,04 δισ (2024: €0,25 δισ, 2023: €0,21) και στις αυξημένες δαπάνες για παροχές υγείας κατά €0,02 δισ (2024: €0,23 δισ, 2023: €0,21 δισ).

Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Απριλίου δείχνει μια αύξηση ύψους €0,03 δισ από €0,46 δισ το 2023 σε €0,49 δισ το 2024. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση της Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,03 δισ (18%) (2024: €0,20 δισ, 2023: €0,17 δισ).

Οι λειτουργικές και άλλες δαπάνες μέχρι το τέλος Απριλίου ανήλθαν σε €0,25 δισ (2023: €0,30 δισ), παρουσιάζοντας μείωση ύψους 17%.

Υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών

Εξάλλου, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών μέχρι τον Απρίλιο του 2024 ανήλθε στα €76,4 εκ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €27 εκ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €8,7 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτιρίων, ύψους €8,1 εκ., στις δαπάνες για αγορά γης και κτιρίων, ύψους €7,6 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €6,2 εκ., στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, ύψους €5,8 εκ., στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €4 εκ. και €2 εκ. αντίστοιχα, και στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτιρίων, ύψους €2,2 εκ.

Αναφορικά με συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, η υλοποίηση μέχρι τον Απρίλιο του 2024 ανήλθε στα €56,2 εκ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €18,5 εκ. σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €6,8 εκ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 Ετών, ύψους €6,4 εκ., σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, ύψους €4,9εκ., στο σχέδιο Ανταγωνιστικότητας και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ύψους €4,6 εκ., και στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες ύψους €2,9 εκ.

Σε σχέση με χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Απριλίου 2024 ανήλθε στα €45,5 εκ., και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €30,2 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €10,6 εκ., και στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €1,7 εκ.

Αναφορικά με την υλοποίηση των κοινωνικών παροχών, αυτή μέχρι το τέλος Απριλίου 2024 ανήλθε στα €16,4 εκ. και οφείλεται κυρίως στο πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών, ύψους €8,7 εκ. στις χορηγίες σε Εθελοντικούς Οργανισμούς, ύψους €3,1 εκ., στις δαπάνες για πολιτιστικές παροχές, ύψους €2,5 εκ, και στις δαπάνες για παροχές παιδείας ύψους €1,3 εκ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Αμμόχωστο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 76χρονου που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία

Ανείπωτη τραγωδία - Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στο Μακάρειο

Θερμοπληξία vs ηλίαση: Η διαφορά τους, τα συμπτώματα και όσοι διατρέχουν κίνδυνο - Όσα πρέπει να προσέξουμε

Αυτές οι ομάδες πληθυσμού έχουν δικαίωμα σε χαμηλότερη χρέωση στο ρεύμα - Ποιος επωμίζεται το κόστος;

Επεκτείνεται το όριο ηλικίας στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων - Τι ισχύει για ιδιωτικά και τι για δημόσια νηπιαγωγεία

Στην Κύπρο τυχερός του τζόκερ - Αυτό είναι το ποσό που κερδίζειΝεκρή 41χρονη στην Πάφο: Εικόνες από την σκηνή - Πώς απαντά η Αστυνομία για καθυστέρηση των μελών της στο σημείο

Νεκρή 41χρονη στην Πάφο: Εικόνες από την σκηνή - Πώς απαντά η Αστυνομία για καθυστέρηση των μελών της στο σημείο

Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε ο 48χρονος, φερόμενος σύζυγος και δράσης για τον φόνο της 41χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Πάφο, το πρωί της Παρασκευής 14 Ιουνίου. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top