ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βάζει τάξη στα της Βουλής με πρόταση νόμου η Αννίτα – Τι προβλέπει

Βάζει τάξη στα της Βουλής με πρόταση νόμου η Αννίτα – Τι προβλέπει

Πρόταση νόμου, με την οποία επιχειρείται να μπει τάξη σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την αυτονομία της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατέθεσε η Πρόεδρος του Σώματος, Αννίτα Δημητρίου.

Με την πολυσέλιδη πρόταση νόμου (συνολικά 132 σελίδες) ρυθμίζονται μία σειρά από θέματα, όπως η διοικητική διάρθρωση της Βουλής και θέματα προσωπικού και προϋπολογισμού. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την πρόταση νόμου, η Βουλή θα διαιρεθεί διοικητικά σε δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα, στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής και στο Γενικό Γραφείο της Βουλής, το οποίο υποδιαιρείται οργανικά στις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό της Βουλής Υπηρεσίες της Βουλής, όπως και στους Κλάδους της Βουλής.

Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου, ρυθμίζονται οι αρμοδιότητες των δύο Γραφείων και των Υπηρεσιών της Βουλής, ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού που μπορεί κάθε Γραφείο να προσλαμβάνει, καθώς και οι αποδοχές και οι όροι απασχόλησής τους.

Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει, επίσης, διατάξεις για δημόσιες συμβάσεις και αγορά υπηρεσιών, θέματα που αφορούν την πρόσληψη κοινοβουλευτικών συνεργατών, το ωράριο εργασίας όλου του προσωπικού, όπως επίσης και πρόνοιες που αφορούν τον καταρτισμό του προϋπολογισμού της Βουλής και την καταγραφή των αναγκών που θα προκύπτουν είτε για νέες θέσεις εργασίας, είτε για αγορά εξοπλισμών, είτε για άλλα συναφή θέματα.

Το σκεπτικό της πρότασης νόμου

Όπως αναφέρεται, πάντως, στην αιτιολογική έκθεση που την συνοδεύει και την οποία υπογράφει η Πρόεδρος της Βουλής, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του «περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961», ώστε να ρυθμιστούν διά νόμου όλα τα προκύπτοντα από την ενδέκατη τροποποίηση του Συντάγματος θέματα, με βάση την οποία καθορίσθηκε συνταγματικά ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ως διακριτή εξουσία απολαύει της δέουσας οικονομικής αυτονομίας.

Σύμφωνα με το Άρθρο 167.8 του Συντάγματος, προστίθεται, νόμος θέλει προβλέψει περί της εκτελέσεως του Προϋπολογισμού της Βουλής, όπως και περί της καθιδρύσεως αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου, καθώς και περί οποιονδήποτε άλλου συναφούς ζητήματος για σκοπούς διασφαλίσεως της πλήρους οικονομικής αυτονομίας του Κοινοβουλίου.

«Υπό το φως της πιο πάνω συνταγματικής ρύθμισης και συνεπακόλουθα της ανάγκης κατ’ επιταγήν του Άρθρου 167.7 του Συντάγματος ρύθμισης διά νόμου όλων των προβλεπόμενων θεμάτων, στα οποία ως εκ της φύσεώς τους περιλαμβάνονται και τα θέματα του προσωπικού, όπως και της οργάνωσης των Υπηρεσιών της Βουλής ως φυσικής απόρροιας της εν λόγω οικονομικής αυτονομίας, προστίθεται, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει τροποποίηση του Νόμου, ώστε να περιληφθούν σε αυτόν όλα τα σχετικά και συναρτώμενα μεταξύ τους θέματα, τα οποία χρήζουν ρύθμισης», επεξηγείται περαιτέρω.

Επισημαίνεται ότι, ο εν λόγω Νόμος αποτελεί ουσιαστικά το θεμέλιο της εν γένει αυτονομίας της Βουλής των Αντιπροσώπων ως διακριτής εξουσίας, στο πλαίσιο της διαπνέουσας το πολιτειακό σύστημα της Δημοκρατίας αρχής της διάκρισης των εξουσιών και ότι ορθά ο εν λόγω Νόμος θεσπίζει το πλαίσιο καθίδρυσης των Υπηρεσιών της Βουλής, καθορίζοντας ότι στη Βουλή θα υφίσταται το Γραφείο του Προέδρου της Βουλής και το Γενικό Γραφείο της Βουλής ως ανεξάρτητα μεταξύ τους γραφεία, ενώ περαιτέρω, ορθά και ως πλήρης έκφραση της κλασσικής θεωρίας των interna corporis της Βουλής, ο εν λόγω Νόμος καθορίζει ότι η λειτουργία διαφόρων τμημάτων του Γενικού Γραφείου της Βουλής και τα καθήκοντα των υπαγομένων σε αυτά θέσεων, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής, ήτοι χωρίς παρέμβαση από οποιαδήποτε άλλη αρχή ή συνταγματική εξουσία.

Όπως είναι γνωστό, αναφέρεται περαιτέρω, ο Κανονισμός της Βουλής αρύεται τη νομιμοποιητική του βάση απ’ ευθείας από το Σύνταγμα (Άρθρο 73.1), ως έκφραση ακριβώς της θεωρίας των interna corporis, η οποία έχει και νομολογιακά κατοχυρωθεί, διασφαλίζοντας έτσι την πλήρη αυτονομία της Βουλής έναντι της Εκτελεστικής Εξουσίας να καθορίζει η ίδια τα εσωτερικά της θέματα, και ειδικότερα τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών και των διαδικασιών της.

Με την παρούσα πρόταση νόμου, δεδομένων όλων των πιο πάνω, αλλά και του γεγονότος ότι τα μέλη του προσωπικού της Βουλής εντάσσονται στη δημόσια υπηρεσία και αποτελούν δημόσιους υπαλλήλους, στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις του «περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου» και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί, επισημαίνεται ακόμη καθορίζονται ρητά τα όρια της οικονομικής αυτονομίας της Βουλής εντός των συνταγματικά καθοριζόμενων περιθωρίων των ανώτατων ορίων δαπανών, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών, παράλληλα, όμως, προβλέπεται ότι η αρμόδια αρχή της Βουλής έχει την εξουσία να διαχειρίζεται τα θέματα του προσωπικού της Βουλής, όπως και την οργάνωση των Υπηρεσιών της, σύμφωνα με το Άρθρο 73.1 του Συντάγματος.

«Στο πλαίσιο αυτό, η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να δημιουργεί νέες υπηρεσίες στη Βουλή, να προβαίνει σε αναδιάρθρωση των υφιστάμενων και να καθορίζει τα σχέδια υπηρεσίας των μόνιμων θέσεων της Βουλής, όπως και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών της κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, ο οποίος θα εξειδικεύεται περαιτέρω σε κώδικα οργάνωσης των υπηρεσιών και κατάστασης του προσωπικού της Βουλής, ο οποίος θα προσαρτάται και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού της Βουλής, κατά το πρότυπο των ισχυόντων σε όλα τα δημοκρατικά κράτη ως προς τη λειτουργία των Κοινοβουλίων», καταλήγει η Πρόεδρος της Βουλής.

Σημειώνεται πως, βάσει των προνοιών της πρότασης νόμου, σε περίπτωση ψήφισής του ο Νόμος θα εφαρμοστεί την 1η Μαΐου 2023, πλην ενός άρθρου το οποίο εφαρμοστεί μετά τη διεξαγωγή των επόμενων Βουλευτικών Εκλογών.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:22 χρόνια χρήστης και 2 καθαρός - Η ιστορία του Γιάννη πριν και μετά τα ναρκωτικά – «Είχα σώμα, αλλά δεν είχα ψυχή»

22 χρόνια χρήστης και 2 καθαρός - Η ιστορία του Γιάννη πριν και μετά τα ναρκωτικά – «Είχα σώμα, αλλά δεν είχα ψυχή»

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Στο κάτω-κάτω, ποιος δεν έχει κάνει λάθη; Ποιος δεν έχει κάνει κακές επιλογές και ποιος δίνει το δικαίωμα στην κοινωνία την καθωσπρέπει, να μπορεί να κρίνει την πορεία μιας ψυχής, χωρίς να γνωρίζει το υπόβαθρό της; «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top