ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινά η συζήτηση για σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης – Στα σκαριά άλλα δύο

Ξεκινά η συζήτηση για σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης – Στα σκαριά άλλα δύο

Αρχίζει σήμερα (12/10) στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η συζήτηση για σύσταση Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την ώρα που στα σκαριά βρίσκεται η δημιουργία άλλων δύο Υφυπουργείων.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αυτό αποσκοπεί στην ίδρυση Υφυπουργείο Μετανάστευσης, όπου θα τεθεί κάτω από ένα ενιαίο φορέα η χάραξη και η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερα η διαχείριση διάφορων παραμέτρων που αφορούν στη μετανάστευση και το άσυλο και ταυτόχρονα η προστασία στους νομίμως δικαιούχους, στο πλαίσιο των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι αρμοδιότητές του

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, οι αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε περίπτωση που αυτό ιδρυθεί, θα είναι:

1/ η χάραξη και υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, που περιλαμβάνει τα θέματα υποδοχής και φιλοξενίας, τις διαδικασίες ασύλου, την ένταξη προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία, την επιστροφή παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και τα θέματα της νόμιμης μετανάστευσης,

2/ η διαχείριση των θεμάτων που αφορούν την μετανάστευση και το άσυλο,

3/ ο συντονισμός της παρακολούθησης και της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

4/ η λειτουργία και διαχείριση κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας για αιτητές διεθνούς προστασίας, καθώς και κέντρων φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους και ευάλωτους,

5/ η σύναψη διμερών Συμφωνιών με τρίτες χώρες για συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου και επιστροφών,

6/ ο καταρτισμός Στρατηγικής Ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και ο συντονισμός εφαρμογής των απαραίτητων δράσεων προς υλοποίησή της, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Αρχές του Κράτους,

7/ η εκτέλεση και εφαρμογή των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις Νόμων σχετικά με την μετανάστευση και το άσυλο,

8/ οποιεσδήποτε άλλες συναφείς αρμοδιότητες δύναται να ανατεθούν σε αυτό, είτε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είτε διά Νόμου.

Με βάση, εξάλλου, τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, στο υπό σύσταση Υφυπουργείο θα μεταφερθούν και θα ενταχθούν σε αυτό το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, με εξαίρεση τα θέματα που πηγάζουν από τον «περί Αρχείου και Πληθυσμού Νόμο», τον «περί Γάμου Νόμο» και τον «περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο», τα οποία θα παραμείνουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και η υπηρεσία Ασύλου, καθώς και οι εργαζόμενοι στα εν λόγω Τμήματα.

Τα καθήκοντα και το ασυμβίβαστο του Υφυπουργού

Βάσει, ακόμη, των διατάξεων, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου παρά τω Προέδρω, όπως θα ονομάζεται, θα διορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
• Πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου,
• Πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, αναφορικά με θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,
• Διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται,
• Έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών ή καθηκόντων ανατίθενται σε αυτόν και η εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου σχετικού με τις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του ανατίθενται,
• Προπαρασκευαστική εργασία προς υποβολή σε Υπουργό, αναλόγως του θέματος, νομοσχεδίων, προσχεδίων Διαταγμάτων ή σχεδίων Κανονισμών ή κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν σε εξουσίες ή καθήκοντα που του ανατίθενται,
• Διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις εξουσίες ή στα καθήκοντα που του ανατίθενται, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν από το Υπουργικό Συμβούλιο ή διά Νόμου.

Σε ό,τι αφορά το ασυμβίβαστο του Υφυπουργού, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, «η ιδιότητα του Υφυπουργού είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας ή την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή του κατέχοντος θέση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου».

Σημειώνεται πως, κατά τη σημερινή συζήτηση επί της αρχής στην Κ.Ε. Εσωτερικών, κλήθηκαν για να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας, καθώς και των συνδικαλιστικών οργανώσεων του δημοσίου.

Τα δύο Υφυπουργεία που βρίσκονται στα σκαριά

Υπενθυμίζεται πως, πέραν του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη προωθεί και τη δημιουργία άλλων δύο Υφυπουργείων: Περιβάλλοντος και Αθλητισμού.

Όπως είχε αναφέρει σε δηλώσεις του τον περασμένο Ιούνιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, «στο πρόγραμμα μου υπάρχει πρόνοια για σύσταση Υφυπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι ένα από τα τρία Υφυπουργεία που προβλέπονται στο προεκλογικό μου πρόγραμμα μαζί με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης που ήδη προχωρούμε, και το Υφυπουργείο Αθλητισμού».

«Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να γίνουν όλα αμέσως. Ο λόγος που χρειάζεται το Υφυπουργείο Περιβάλλοντος είναι αυτή η οριζόντια διάσταση που έχει, για παράδειγμα, μιλάμε για το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ένας από τους βασικούς στόχους είναι πώς να πετύχουμε την πράσινη μετάβαση», επεσήμανε.

Σύντομα Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, πέραν των προαναφερθέντων Υφυπουργείων, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία της 6ης Σεπτεμβρίου είχε εγκρίνει νομοσχέδιο για τον διορισμό Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το νομοσχέδιο αναμένεται να υποβληθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή για ψήφισή του σε νόμο και άμεσο διορισμό του/της Υφυπουργού με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος και θα αναλάβει τις προετοιμασίες για διεξαγωγή της Κυπριακής Προεδρίας.

Σημειώνεται πως, η θητεία του θα αρχίσει σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πράξη διορισμού και θα λήξει την 31η Ιουλίου 2026 και ο Υφυπουργός θα έχει τη συνολική πολιτική εποπτεία και να ασχολείται αποκλειστικά για την προετοιμασία και διεκπεραίωση της Κυπριακής Προεδρίας.

Οι αρμοδιότητες του θα περιλαμβάνουν:

(α) Την πολιτική εποπτεία της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ το 2026

(β) Την πολιτική εκπροσώπηση σε όργανα και θεσμούς της ΕΕ και τη διενέργεια επαφών με τους θεσμούς και τα όργανα αυτά

(γ) Τη συνολική εποπτεία, σε συνεργασία και συνεννόηση με τους καθ’ύλην αρμόδιους Υπουργούς, της προετοιμασίας και διεκπεραίωσης της Κυπριακής Προεδρίας. Στο πλαίσιο αυτό θα έχει την ευθύνη για το συντονισμό:

(i) του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας,

(ii) της οργάνωσης των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν, καθώς και άλλων οργανωτικών θεμάτων,

(iii) της επικοινωνιακής στρατηγικής, σε στενή συνεργασία με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΥΠΕΞ: «Η Κύπρος δεν ήταν και δεν θα είναι μέρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή»

ΥΠΕΞ: «Η Κύπρος δεν ήταν και δεν θα είναι μέρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή»

Η Κύπρος «δεν έχει αποτελέσει και δεν θα αποτελέσει μέρος της κρίσης» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στο πλαίσιο της συζήτησης για την κρίση στη Μέση Ανατολή στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λουξεμβούργο, αναφερόμενος εμμέσως στις δηλώσεις Νασράλα, χωρίς να κατονομάζει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top