ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοιτητικά επιδόματα: Πότε αναμένεται να καταβληθούν - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Φοιτητικά επιδόματα: Πότε αναμένεται να καταβληθούν - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Σε αναμονή για την καταβολή των φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2022/2023 βρίσκονται οι δικαιούχοι φοιτητές.

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας, Λάκης Μύθιλλος ανέφερε ότι τα φοιτητικά επιδόματα αναμένεται να καταβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

«Έγινε η μοριοδότηση, τώρα αυτό που περιμένουμε είναι να έρθει ο IT από άλλη υπηρεσία του Δημοσίου, που εργάζεται μερικώς σε εμάς, για να κάνει τις δράσεις που πρέπει για να πληρωθούν τα επιδόματα. Αναμένεται ως το τέλος της βδομάδας να καταβληθούν», επεσήμανε.

Όπως τόνισε ο κ. Μύθιλλος, για τα φοιτητικά επιδόματα δεν χρειάζεται αίτηση, αφού δίνονται μόνο στους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια.

«Παίρνουμε τα στοιχεία εκείνων που δικαιούνται τα επιδόματα από τις αιτήσεις για τις φοιτητικές χορηγίες. Μόνο οι Έλληνες φοιτητές έκαναν ξεχωριστή αίτηση», είπε καταληκτικά.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η μοριοδότηση της αίτησης γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ο αιτητής). Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν εξυπακούει κατ’ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.

Αναλυτικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Περιουσιακά κριτήρια:

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ).

Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

- τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύ γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.
- η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα μοριοδοτείται. Θα αποτελεί μόνο προϋπόθεση για διεκδίκηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €39.000,00 (τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ), όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Η μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των αιτητών γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας. Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (αιτητής/τρια, σύζυγος, εξαρτώμενα τέκνα) όπως, όλα τα πιο πάνω ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015.

Κοινωνικά Κριτήρια:

Στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του, νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Σημειώνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη και κατά πόσο ο φοιτητής προέρχεται από οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω προβλήματα, που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα μόρια βαθμολογίας το καθένα, σε κλίμακα 1-12 μορίων:

Σημειώσεις - Περιορισμοί:

Όπου είναι εφικτό, λαμβάνονται δεδομένα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες μέσω αυτόματης διασύνδεσης αρχείων με την Κρατική Αποθήκη Πληροφοριών (η ΥΦΜ δεν έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί δεδομένα που λαμβάνονται μέσω διασύνδεσης). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο/η αιτητής/τρια δε θα πρέπει να προσκομίσει οποιαδήποτε πιστοποιητικά/βεβαιώσεις.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι ορφανός/ή αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος/η δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια είναι παντρεμένος/η και έχει δημιουργήσει τη δική του/της οικογένεια και πάλι δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια.

Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια προέρχεται από διαζευγμένη οικογένεια και ο γονέας με τον/την οποίο/α διαμένει ο/η φοιτητής/τρια είναι ξανά παντρεμένος/η, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.

Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του/της φοιτητή/τριας, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυναφθεί πρωτότυπη ιατρική βεβαίωση από κρατικό ιατρικό λειτουργό, η οποία δηλώνει με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή όταν ο/η φοιτητής/τρια είναι: θαλασσαιμικός/ή, τυφλός/ή, κωφός/ή, διαβητικός/ή, καρκινοπαθής, καρδιοπαθής, νεφροπαθής, με σκλήρυνση κατά πλάκας, με κινησιακά προβλήματα, με ειδικές ικανότητες, παραπληγικός ή τετραπληγικός. Δε λαμβάνονται υπόψη, σε καμία περίπτωση, προβλήματα υγείας των αδερφιών του/της φοιτητή/τριας.

Μορφή φοιτητικών επιδομάτων και ανώτατο ύψος για κάθε επίδομα:

Σημειώσεις - Περιορισμοί:

- Επίδομα για πρωτοετείς φοιτητές/τριες μπορεί να παραχωρηθεί ΜΟΝΟ σε φοιτητές/τριες που βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.
-Απαραίτητη προϋπόθεση για παραχώρηση του επιδόματος διαβίωσης είναι: το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά ο/η φοιτητής/τρια να απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειάς του/της. Οι αποστάσεις σε χιλιόμετρα θα επιβεβαιώνονται αποκλειστικά με βάση σχετικό οδηγό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
-Το επίδομα για αγορά αεροπορικού εισιτηρίου θα παραχωρείται ΜΟΝΟ σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Άλλες προϋποθέσεις:

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, η Κρατική Φοιτητική Μέριμνα παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Παραχωρούνται σε οικογένεια φοιτητή της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.
- Παραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.
- Παραχωρούνται εφόσον ο φοιτητής φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου και απονέμεται από:
* δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
* δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
* ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
* εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή
* πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή
* ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί.

-Το μέγιστο ποσό φοιτητικών επιδομάτων που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.
-Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

 

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Δημοσκόπηση SIGMA: «Θρίλερ» για ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ - Οι επιδόσεις ΠτΔ και Κυβέρνησης - Ποιοι Υπουργοί πέρασαν την… βάση

Δημοσκόπηση SIGMA: «Θρίλερ» για ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ - Οι επιδόσεις ΠτΔ και Κυβέρνησης - Ποιοι Υπουργοί πέρασαν την… βάση

Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, ένα χρόνο μετά την εκλογή του στο υψηλότερο αξίωμα της χώρας αποτυπώνεται στην πρώτη δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού καναλιού ΣΙΓΜΑ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top