ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλά νέα για γονείς: Έρχονται αυξήσεις στα επιδόματα τέκνου και μονογονιού - Η νέα κατηγορία δικαιούχων και τα ποσά που θα ισχύουν

Καλά νέα για γονείς: Έρχονται αυξήσεις στα επιδόματα τέκνου και μονογονιού - Η νέα κατηγορία δικαιούχων και τα ποσά που θα ισχύουν

Χαρμόσυνα τα νέα για τους Κύπριους γονείς αφού σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να αυξήσει το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας κατά 5%.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υφυπουργείο Πρόνοιας, μέχρι τις 8 Μαρτίου, στην ιστοσελίδα e-consultation.gov.cy.

Σημειώνεται ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, το νομοσχέδιο θα τύχει νομοτεχνικού ελέγχου από την Νομική Υπηρεσία και θα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Μετέπειτα θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Πόσο θα αυξηθεί - Δείτε τα ποσά

Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας θα αυξηθεί κατά 5% λόγω του νομοσχεδίου ωστόσο παράλληλα αυξήθηκε και λόγω της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ).

Δείτε τα νέα ποσά μετά την αύξηση λόγω ΑΤΑ και την αύξηση 5% λόγω του νομοσχεδίου:

Επίδομα τέκνου:

Εισόδημα από 0 - €19500,00:

1 Τέκνο: € 588,00
2 Τέκνα: € 705,00
3 Τέκνα: € 1.293,00
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 2.073,00

Εισόδημα από €19.501 μέχρι €39.000,00:

1 Τέκνο: € 526,00
2 Τέκνα: € 643,00
3 Τέκνα: € 1.231,00
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.887,00

Εισόδημα από €39.000,01 μέχρι €49.000,00:

1 Τέκνο: € 470,00
2 Τέκνα: € 470,00
3 Τέκνα: € 940,00
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.559,00

Εισόδημα από €49.000,01 μέχρι €59.000 **

1 Τέκνο: € 0,00
2 Τέκνα: € 427,00
3 Τέκνα: € 854,00
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.404,00

** Για οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο επίδομα ανά εξαρτώμενο τέκνο εξακολουθεί να παραχωρείται εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) αυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου.

Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας:

Μηνιαίο επίδομα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση το οικογενειακό εισόδημα:

€0 - €39.000,00: € 222,00 το μήνα για κάθε τέκνο
€39.000,01 - €49.000,00: € 197,00 τον μήνα για κάθε τέκνο

Δείτε τα νέα ποσά μετά την αύξηση λόγω ΑΤΑ (χωρίς την αύξηση 5%):

Επίδομα τέκνου:

Εισόδημα από 0 - €19500,00:

1 Τέκνο: € 559,74
2 Τέκνα: € 671,69
3 Τέκνα: € 1.231,43 (καταβάλλεται σε 12 μήνες)
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.973,82 (καταβάλλεται σε 12 μήνες)

Εισόδημα από €19.501 μέχρι €39.000,00:

1 Τέκνο: € 500,82
2 Τέκνα: € 612,77
3 Τέκνα: € 1.172,51
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.797,06

Εισόδημα από €39.000,01 μέχρι €49.000,00:

1 Τέκνο: € 447,79
2 Τέκνα: € 447,79
3 Τέκνα: € 895,58
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.484,78

Εισόδημα από €49.000,01 μέχρι €59.000 **

1 Τέκνο: € 0,00
2 Τέκνα: € 406,55
3 Τέκνα: € 813,10
4 Τέκνα ή περισσότερα: € 1.337,48

** Για οικογένειες με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο επίδομα ανά εξαρτώμενο τέκνο εξακολουθεί να παραχωρείται εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000) αυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του δεύτερου τέκνου.

Επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας:

Μηνιαίο επίδομα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση το οικογενειακό εισόδημα:

€0 - €39.000,00: € 212,11 το μήνα για κάθε τέκνο
€39.000,01 - €49.000,00: € 188,54 τον μήνα για κάθε τέκνο

Θα προστεθούν και οι φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νομοσχέδιο προνοεί και την ένταξη των φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών. Δηλαδή, όταν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα δικαιούνται πλέον το επίδομα τέκνου και οι φοιτητές πολύτεκνων οικογενειών.

Ειδικότερα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι και η ένταξη φοιτητών πολύτεκνων οικογενειών στο επίδομα τέκνου (μέχρι τα 23 για κορίτσια και 24 έτη για αγόρια, εφόσον είναι φοιτητές αντί μέχρι τη λήξη της στρατιωτικής θητείας 21 ετών που ισχύει σήμερα για τα αρσενικά τέκνα).

Σημειώνεται ότι στη νέα αυτή κατηγορία δικαιούχων θα καταβάλλεται το 50% του επιδόματος.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα τέκνου

Σημειώνεται ότι οι οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα τέκνου, πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

1/ Διαμονή: Η οικογένεια πρέπει να έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης.

2/ Περιουσιακό: Η οικογένεια δε δικαιούται επίδομα, εφόσον η συνολική αξία, των περιουσιακών της στοιχείων, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000), λαμβάνοντας υπόψη και οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3/ Εισοδηματικό: Το επίδομα παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει: (α) Τις σαράντα εννιά χιλιάδες ευρώ (€49.000), όταν η οικογένεια έχει ένα (1) μόνο εξαρτώμενο τέκνο. (β) Τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ (€59.000), όταν η οικογένεια έχει δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και στην περίπτωση περισσότερων εξαρτώμενων τέκνων αυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για κάθε επιπρόσθετο τέκνο.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας

Σημειώνεται ότι οι οικογένειες που δικαιούνται το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

1/ Διαμονή: Η οικογένεια πρέπει να έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, κατά τα πέντε (5), τουλάχιστον, έτη που προηγούνται της υποβολής της αίτησης.

2/ Περιουσιακό: Η οικογένεια δε δικαιούται σε επίδομα, εφόσον η συνολική αξία, των περιουσιακών της στοιχείων, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1.200.000), λαμβάνοντας υπόψη και οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3/ Εισοδηματικό: Το επίδομα παραχωρείται σε οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις σαράντα εννιά χιλιάδες ευρώ (€49.000).

4/ Οικογενειακή κατάσταση: Μονογονεϊκή οικογένεια είναι η οικογένεια στην οποία ένας γονέας ζει χωρίς σύζυγο/συμβίο μαζί με τα εξαρτώμενα τέκνα του.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στην Αμμόχωστο - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 76χρονου που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία

Ανείπωτη τραγωδία - Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στο Μακάρειο

Θερμοπληξία vs ηλίαση: Η διαφορά τους, τα συμπτώματα και όσοι διατρέχουν κίνδυνο - Όσα πρέπει να προσέξουμε

Αυτές οι ομάδες πληθυσμού έχουν δικαίωμα σε χαμηλότερη χρέωση στο ρεύμα - Ποιος επωμίζεται το κόστος;

Επεκτείνεται το όριο ηλικίας στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων - Τι ισχύει για ιδιωτικά και τι για δημόσια νηπιαγωγεία

Στην Κύπρο τυχερός του τζόκερ - Αυτό είναι το ποσό που κερδίζειΝεκρή 41χρονη στην Πάφο: Εικόνες από την σκηνή - Πώς απαντά η Αστυνομία για καθυστέρηση των μελών της στο σημείο

Νεκρή 41χρονη στην Πάφο: Εικόνες από την σκηνή - Πώς απαντά η Αστυνομία για καθυστέρηση των μελών της στο σημείο

Στο νοσοκομείο τραυματισμένος μεταφέρθηκε ο 48χρονος, φερόμενος σύζυγος και δράσης για τον φόνο της 41χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Πάφο, το πρωί της Παρασκευής 14 Ιουνίου. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top