ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΟΠ: Τι αλλάζει στη διάρκεια υπηρεσίας και τις μισθολογικές κλίμακες - Τα νέα επιδόματα στην ΕΦ

ΣΥΟΠ: Τι αλλάζει στη διάρκεια υπηρεσίας και τις μισθολογικές κλίμακες - Τα νέα επιδόματα στην ΕΦ

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε πρόταση του Υπουργού Άμυνας, για εκσυγχρονισμό του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) της Εθνικής Φρουράς και αναβάθμιση των όρων απασχόλησής τους.

2. Για την αναβάθμιση του θεσμού, ώστε να καταστεί βιώσιμος και ελκυστικός, το Υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε αριθμό συσκέψεων με το Υπουργείο Οικονομικών, στο ανώτατο επίπεδο, με την τελευταία υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

3. Μεταξύ άλλων το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τα πιο κάτω:

α. Οι ΣΥΟΠ θα προσλαμβάνονται για υπηρεσία συνολικής διάρκειας δέκα (10) ετών, με σύναψη διαδοχικών συμβάσεων από ένα (1) έως τρία (3) έτη, κατόπιν επιλογικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις. Η μισθολογική κλίμακα πρόσληψης θα είναι η Κλίμακα Α2 και για κάθε έτος υπηρεσίας θα χορηγείται αντίστοιχη προσαύξηση. Στους ΣΥΟΠ θα χορηγείται για κάθε μήνα υπηρεσίας ειδικό επίδομα, το οποίο καθορίζεται στα 100 ευρώ. Για τους ΣΥΟΠ που υπηρετούν σε επιλεγμένα τμήματα της ΕΦ, το μηνιαίο επίδομα καθορίζεται στα 200 ευρώ.

β. Αριθμός ΣΥΟΠ, θα δύναται να υπηρετεί μέχρι το 57ο έτος της ηλικίας του όπως και οι υπόλοιποι υπαξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν σε επιλογική διαδικασία ένταξης σε αναβαθμισμένες αποδοχές μετά τη συμπλήρωση υπηρεσίας διάρκειας δέκα (10) ετών. Η μισθολογική κλίμακα στην οποία θα τοποθετούνται οι επιτυχόντες ΣΥΟΠ θα είναι η αντίστοιχη με τη μισθοδοσία των μισθοδοτικών Κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii).

γ. Ο τερματισμός της υπηρεσίας των ΣΥΟΠ που ήδη υπηρετούν παραμένει ως έχει, δηλαδή μέχρι την συμπλήρωση του 42ου έτους της ηλικίας τους. Η μισθολογική τους κλίμακα θα αναβαθμιστεί από την αντιστοιχία της Κλίμακας Α1 που βρίσκονται στην Κλίμακα Α2 και θα τους χορηγηθεί μηνιαίο επίδομα σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Αριθμός ΣΥΟΠ δύναται μετά τη συμπλήρωση 10ετούς υπηρεσίας και εφόσον επιτύχουν στην απαιτούμενη επιλογική διαδικασία, η οποία θα περιλαμβάνει και γραπτές εξετάσεις, να τοποθετούνται μισθοδοτικά στα αντίστοιχα επίπεδα των Κλιμάκων Α2-Α5-Α7 (ii).

δ. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στους ήδη υπηρετούντες ΣΥΟΠ τίθενται σε εφαρμογή από 1 Ιουλίου 2024.

ε. Προκήρυξη για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα γίνει με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου.

Επιδόματα Επικίνδυνης Αποστολής

Εγκρίθηκαν σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Επιδόματα Επικίνδυνης Αποστολής και Άλλα Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2024», κατόπιν σχετικής πρότασης που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Άμυνας.

Οι εν λόγω Κανονισμοί έχουν ως σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών υπολογισμού των επιδομάτων, την απάλειψη της απορρέουσας γραφειοκρατίας, καθώς και την ενιαία, ίση και διαφανή μεταχείριση των δικαιούχων όλων των επιδομάτων, που αφορούν στα καθήκοντα επικίνδυνης αποστολής των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας. Μέσω αυτών κωδικοποιούνται και ενοποιούνται οι ήδη ισχύουσες πρόνοιες, αναφορικά με τις προϋποθέσεις καταβολής των ήδη καταβαλλόμενων επιδομάτων στα μέλη του Στρατού, καταργώντας τους επιμέρους Κανονισμούς για το καθένα από αυτά.

Παράλληλα, πέραν των ήδη ισχυουσών επιμέρους προνοιών, θεσμοθετείται για πρώτη φορά η καταβολή Επιδόματος Πλεύσης στα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας, τα οποία ανήκουν σε πληρώματα πολεμικών πλοίων. Το επίδομα αυτό, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί μετά την έγκριση των Κανονισμών από τη Βουλή, θα καταβάλλεται στο προσωπικό των πολεμικών πλοίων του Ναυτικού του Στρατού της Δημοκρατίας, όταν το πολεμικό πλοίο βρίσκεται εν πλω ή όταν βρίσκεται εν όρμω ή επ’ αγκύρα εκτός χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δηλώσεις Υπουργού Άμυνας

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρία ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Άμυνας, η οποία περιελάμβανε μέτρα για εκσυγχρονισμό του θεσμού των Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ) και αναβάθμιση των όρων απασχόλησής τους.

2. Έναν από τους κύριους στόχους της Κυβέρνησης από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της αποτελεί η ενίσχυση του αξιόμαχου της ΕΦ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση για αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ, ο οποίος από το 2016 που εφαρμόστηκε, αναντίλεκτα έχει συμβάλει στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΦ.

3. Προκειμένου ο θεσμός των ΣΥΟΠ να καταστεί πιο ελκυστικός και βιώσιμος σας αναφέρω περιληπτικά ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες ΣΥΟΠ αποφάσισε τα κάτωθι:

α. Η μισθολογική τους κλίμακα θα αναθεωρηθεί από την αντιστοιχία της Κλίμακας Α1 στην αντιστοιχία της Κλίμακας Α2 και θα τους χορηγηθεί μηνιαίο ειδικό επίδομα, το οποίο καθορίζεται στα 100 ευρώ. Για αριθμό ΣΥΟΠ που υπηρετούν σε επιλεγμένα τμήματα της ΕΦ το μηνιαίο επίδομα καθορίζεται στα 200 ευρώ.

β. Αριθμός ΣΥΟΠ, σύμφωνα με τις κενές θέσεις, μετά την ολοκλήρωση της 10ετούς υπηρεσίας θα δύναται να απασχοληθούν με αναβαθμισμένες απολαβές και με επέκταση του ανώτατου ορίου ηλικίας από τα 42 στα 57 έτη. Όσοι από αυτούς επιθυμούν θα μπορούν να παρακαθίσουν σε γραπτές εξετάσεις και να συμμετάσχουν σε επιλογική διαδικασία. Η μισθοδοσία τους θα είναι αντίστοιχη με αυτή των μισθολογικών κλιμάκων Α2-Α5-Α7(ii).

γ. Οι ρυθμίσεις που αφορούν στους ήδη υπηρετούντες ΣΥΟΠ τίθενται σε εφαρμογή από 1 Ιουλίου 2024.

4. Σε ο, τι αφορά στους ΣΥΟΠ που θα προσληφθούν στο μέλλον το ΥΣ αποφάσισε τα κάτωθι:

α. Οι ΣΥΟΠ θα προσλαμβάνονται στο εξής για υπηρεσία συνολικής διάρκειας δέκα (10) ετών, με σύναψη διαδοχικών συμβάσεων από ένα (1) έως τρία (3) έτη, κατόπιν επιλογικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις.

β. Το ανώτατο όριο ηλικίας θα είναι τα 27 έτη και η μισθολογική κλίμακα πρόσληψης θα είναι αντίστοιχη με τον ετήσιο βασικό

μισθό της μισθολογικής κλίμακας Α2, στον οποίο θα προστίθενται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.

γ. Θα χορηγείται το μηνιαίο ειδικό επίδομα και θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του ανώτατου ορίου ηλικίας στα 57 έτη για αριθμό ΣΥΟΠ, με αναβαθμισμένες απολαβές όπως θα ισχύει για τους ήδη υπηρετούντες.

δ. Προκήρυξη για πρόσληψη ΣΥΟΠ θα γίνει με την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου.

Κλείνοντας, θέλω να σας αναφέρω ότι, στο Υπουργείο Άμυνας, με γνώμονα τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του προσωπικού μας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση ή βελτίωση πολλών θεμάτων που τους απασχολούν.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των υποψήφιων έφεδρων αξιωματικών της 2024 ΕΣΣΟ

Ενώπιον κακουργιοδικείου οδηγείται ο Ζαννέττου – Υπέγραψε εγγύηση 100 χιλιάδων ευρώ

Καύσιμα: Συνεχίζονται οι μειώσεις – Δείτε τα φθηνότερα και τα ακριβότερα πρατήρια Παγκύπρια – Πίνακες

Πιάνει δουλειά η Ελεγκτική για δαπάνες υποψηφίων - Το πρόστιμο και οι «τρύπες» στη νομοθεσία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική - Οι πληροφορίες που αξιολογούν για τα αίτιαΣε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Σε σύγχυση τα κόμματα του κέντρου - Αναλύουν τα αποτελέσματα των εκλογών - Ούτε παραιτήσεις ούτε συνένωση

Αναβρασμός επικρατεί στα κόμματα του κεντρώου χώρου, μετά τη συντριπτική ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Σε μία προσπάθεια ανάλυσης των αποτελεσμάτων και του φαινομένου Φειδίας, ο οποίος σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του, ΔΗΚΟ ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, είναι αμφίβολο εάν έχουν λάβει τα μηνύματα των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top