ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ερχεται το Σχέδιο Ανακαινίζω – Ενοικιάζω: Οι προϋποθέσεις επιδότησης μέχρι €35.000 και οι δικαιούχοι για τα προσιτά ενοίκια

Ερχεται το Σχέδιο Ανακαινίζω – Ενοικιάζω: Οι προϋποθέσεις επιδότησης μέχρι €35.000 και οι δικαιούχοι για τα προσιτά ενοίκια

Περί τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να είναι έτοιμη η πλατφόρμα για αιτήσεις στο σχέδιο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, έχει ήδη ετοιμαστεί ο αναλυτικός οδηγός του προγράμματος ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, περιορισμούς και υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Αυτή τη στιγμή, ο οδηγός βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στο Υπουργικό για τελική έγκριση.

Πρόκειται για ένα μέτρο-πρόγραμμα το οποίο λήφθηκε στα πλαίσια της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης μέσω του οποίου θα δοθούν κίνητρα σε ιδιοκτήτες για να ανακαινίσουν οικίες που διαθέτουν και να τις αξιοποιήσουν προς ενοικίαση, προκειμένου να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια.

Βασικές πληροφορίες

Σκοπός του Σχεδίου "Ανακαινίζω – Ενοικιάζω" είναι η ένταξη κενών/αδρανών οικιστικών μονάδων στην αγορά προσιτού ενοικίου, με παραχώρηση επιδότησης προς τους ιδιοκτήτες για την ανακαίνιση-αναβάθμισή τους.

Στόχος από την άλλη είναι η διάθεση 1.000 μονάδων στην αγορά προσιτού ενοικίου σε περίοδο δύο ετών.

Ο προϋπολογισμός του κράτους για το εν λόγω πρόγραμμα αγγίζει συνολικά τα €25 εκατομμύρια.

Δικαιούχοι επιδότησης

Δικαιούχοι επιδότησης είναι ιδιοκτήτες υποστατικών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ιδιοκτήτης δύναται να συμμετάσχει στο Σχέδιο για περισσότερες από μια οικιστική μονάδα, νοουμένου ότι πληρούνται για όλες οι προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο.

Ιδιοκτήτες, οι οποίοι θα αιτηθούν στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) για εξασφάλιση χορηγίας για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικιστικής μονάδας, δύνανται να συμμετάσχουν και στο Σχέδιο «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» για ανακαινίσεις- οικοδομικές εργασίες που δεν καλύπτονται από το σχέδιο του ΥΕΕΒ.

Προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο

Υπάρχουν 7 περίπου προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο αν είσαι ιδιοκτήτης. Θα τις βρεις αναλυτικά πιο κάτω:

 1. Η οικιστική μονάδα θα πρέπει να αναφέρεται ως κενή/σε αχρησία τουλάχιστον τους τελευταίους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας εξαγγελίας του παρόντος Σχεδίου, ήτοι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο 2023.
 2. Ως κενή/σε αχρησία οικιστική μονάδα ορίζεται η οικία/διαμέρισμα, με κατανάλωση μέχρι 200 kWh το έτος, σύμφωνα με την κατάσταση λογαριασμού της ΑΗΚ.
 3. Η οικιστική μονάδα θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστον 15 έτη παλαιότητας από την ημερομηνία εξαγγελίας του παρόντος Σχεδίου.
 4. Σε περίπτωση συμμετοχής του ιδιοκτήτη και στο Σχέδιο του ΥΕΕΒ για ενεργειακή αναβάθμιση, θα καλύπτονται μόνο οι δαπάνες που αφορούν ανακαινίσεις/ οικοδομικές εργασίες που δεν καλύπτονται από το Σχέδιο του ΥΕΕΒ.
 5. Ο δικαιούχος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ενοικιάσει το ακίνητο σε συγγενή πρώτου βαθμού (κατιόντες – ανιόντες) ή εξ αγχιστείας.
 6. Οι εν λόγω οικιστικές μονάδες θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα υφιστάμενες μονάδες (αδειοδοτημένες).
 7. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας στο ακίνητο ή ύπαρξης προσώπων που κατέχουν επικαρπία, απαιτείται η σύμφωνος γνώμη/συγκατάθεση όλων για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Ύψος επιδότησης

Κίνητρο αποτελεί και το ύψος της επιδότησης για ανακαίνιση του ακινήτου. Η επιδότηση αφορά δαπάνες ανακαίνισης ή/και επισκευής, οι οποίες θα αποδεικνύονται απαραίτητα με σχετικά παραστατικά. Ως ανώτατα όρια οικονομικής ενίσχυσης καθορίζονται τα ακόλουθα:

 • για οικιστική μονάδα 1 υπνοδωματίου > μέχρι €15.000
 • για οικιστική μονάδα 2 υπνοδωματίων > μέχρι €25.000
 • για οικιστική μονάδα 3 υπνοδωματίων > μέχρι €35.000

Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος συμμετοχής

Ιδιοκτήτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα κληθούν να υποβάλουν ενδιαφέρον για συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή, καθώς και η ακριβής ημερομηνία έναρξης δήλωσης ενδιαφέροντος, θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης/επισκευής

Το κράτος έχει βάλει συγκεκριμένα όρια όσον αφορά τον χρόνο εργασιών. Οι εργασίες ανακαίνισης ή/και επισκευής θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης.

Καταβολή ποσού επιδότησης

Υπάρχουν συγκεκριμένα απαραίτητα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση της καταβολής επιδότησης του Σχεδίου.

Για την καταβολή του ποσού επιδότησης, απαιτούνται τα πιο κάτω:

 • Υποβολή αιτήματος καταβολής χορηγίας από τον δικαιούχο ιδιοκτήτη.
 • Προσκόμιση βεβαιώσεων από τους επαγγελματίες που εκτελούν εργασίες ανακαίνισης/επισκευής για αποπεράτωση όλων των εργασιών.
 • Προσκόμιση τιμολογίων/αποδείξεων/παραστατικών που να αποδεικνύουν το ύψος του κόστους εργασιών που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο ακίνητο. Νοείται ότι τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε λογιστικούς, τεχνικούς και άλλους ελέγχους.
 • Η καταβολή του ποσού επιδότησης γίνεται σε εφάπαξ δόση για όλες τις εργασίες ανακαίνισης που θα εκτελεστούν, μετά την ολοκλήρωσή τους και αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Ο φορέας υλοποίησης/διαχείρισης δύναται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς επιτόπιους τεχνικούς και άλλους ελέγχους στα υποστατικά, για επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των εργασιών, πριν την καταβολή της επιδότησης.
 • Ο δικαιούχος ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Υπηρεσία ΦΠΑ και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος). Νοείται ότι, με βάση τον περί Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2013 Ν.82(Ι)/2013, άρθρο 6Α «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας», ο Γενικός Λογιστής δύναται κατά την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο Ειδικό Ταμείο του Κράτους.

Φορολογικά κίνητρα

Ένα σημαντικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ώστε να αξιοποιήσουν το Σχέδιο είναι και η φορολογία.

Το Σχέδιο αποτελεί μέσο ενίσχυσης της αγοράς με διαθέσιμες μονάδες και αξιοποίηση των υφιστάμενων αδρανών οικιστικών μονάδων. Το Σχέδιο συνοδεύεται με φορολογικά κίνητρα, ως εξής:

 • Το εισόδημα από προσιτό ενοίκιο απαλλάσσεται από τη φορολογία του εισοδήματος, ύψους 60% για την περίοδο που παραμένει προσιτό.
 • Πρόσθετη απαλλαγή του 3% της έκτακτης αμυντικής εισφοράς για τα ακίνητα που θα ενταχθούν στο Σχέδιο.
 • Αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ύψους 5% (αντί 3% που ισχύει σήμερα) για την περίοδο που τα υποστατικά παραμένουν στο Σχέδιο με προσιτό ενοίκιο επί της κεφαλαιουχικής δαπάνης.
 • Αυξημένες κεφαλαιουχικές εκπτώσεις ύψους 15% (αντί 10% που ισχύει σήμερα) για αγορά εξοπλισμού για το υπό αναφορά ακίνητο.

Δικαιούχοι προσιτού ενοικίου

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έχει θέσει προϋποθέσεις και για τους αιτητές προσιτού ενοικίου.

Η πληθυσμιακή ομάδα δικαιούχων προσιτού ενοικίου καθορίζεται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια και τη σύνθεση του νοικοκυριού, κατ’ αντίστοιχο τρόπο με εκείνα που εφαρμόζονται σε υφιστάμενα Σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας, του ΚΟΑΓ και του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών.

Συγκεκριμένα, οι Κατηγορίες δικαιούχων βάσει εισοδημάτων και σύνθεσης οικογένειας είναι οι ακόλουθες:

 • Μονήρες Άτομο: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €25.000
 • Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένεια: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €45.000
 • Οικογένεια 3 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €50.000
 • Οικογένεια 4 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €55.000
 • Οικογένεια 5 ή περισσότερων ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €65.000


Δικαιούχος είναι άτομο που δεν κατέχει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του.

Οι δικαιούχοι προσιτού ενοικίου θα εγκρίνονται μέσω του φορέα υλοποίησης του Σχεδίου.

Δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής από δικαιούχους προσιτού ενοικίου

Πως θα μπορεί κάποιος δικαιούχος να γνωρίζει ποιες οικίες είναι στο Σχέδιο;

Οι δικαιούχοι προσιτού ενοικίου θα μπορούν να εντοπίζουν τις διαθέσιμες οικιστικές μονάδες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα καταχωρούνται από τους δικαιούχους ιδιοκτήτες, και να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για ενοικίαση. Ο δικαιούχος ιδιοκτήτης και ο δικαιούχος ενοικιαστής θα υπογράφουν Συμβόλαιο, όπου θα καθορίζονται όλοι οι όροι της μεταξύ τους συμφωνίας. Πρότυπο Συμβόλαιο θα ετοιμαστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Υποχρεώσεις δικαιούχων ενοικιαστών

Ο δικαιούχος ενοικιαστής καταβάλλει το ενοίκιο μόνο μέσω εμβάσματος σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη και όχι με μετρητά. Νοείται ότι σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών ή άλλων με όφελος από το ακίνητο (επικαρπία), το ενοίκιο καταβάλλεται σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του ατόμου που υπέβαλε αίτηση εκ μέρους όλων των συνιδιοκτητών.

Σε περίπτωση ζημιών, μετά από επιβεβαίωση από τον στεγαστικό φορέα, την ευθύνη φέρει ο ενοικιαστής (θα καθορίζεται στο συμβόλαιο).

Λήξη περιόδου υποχρέωσης ενοικίασης με προσιτό ενοίκιο

Μετά το πέρας της 4ετίας, κατά την οποία ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διαθέτει το υποστατικό σε προσιτό ενοίκιο, δύναται να δηλώσει το ενδιαφέρον του για ανανέωση της συμμετοχής του στο Σχέδιο, σε ετήσια βάση.

Σε περίπτωση ανανέωσης της συμμετοχής στο Σχέδιο, ο δικαιούχος ιδιοκτήτης θα μπορεί να λάβει χορηγία συντήρησης της οικιστικής μονάδας, ως ακολούθως:

 • για οικιστική μονάδα 1 υπνοδωματίου > μέχρι €3.000
 • για οικιστική μονάδα 2 υπνοδωματίων > μέχρι €4.000
 • για οικιστική μονάδα 3 υπνοδωματίων > μέχρι €5.000.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

«T» Podcast- The Newsroom: Ο Μαρίνος Νομικός «καυτηριάζει» την επικαιρότητα: Η πορεία του ΠτΔ, οι γάμοι ομόφυλων ζευγαριών, οι εκλογές και το Κυπριακό

«Είναι σε κώμα μετά από έναν χρόνο» λέει η μητέρα του μόνου επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της τραγωδίας των Τεμπών

Ευρωεκλογές: Προανήγγειλε ψηφοδέλτιο με εκπλήξεις ο Περδίκης - Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις

Θρίλερ για την Γερμανίδα ΥΠΕΞ: Διέκοψε πρόωρα την επίσκεψή της στο Μικολάιφ - Την παρακολουθούσε ρωσικό drone

Πρώην διαγωνιζόμενη του Ελληνικού «MasterChef» έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό τηςΠτΔ για Κυπριακό: «Υπάρχουν πολλές σκέψεις» - Τι μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον της Τουρκικής πλευράς;

ΠτΔ για Κυπριακό: «Υπάρχουν πολλές σκέψεις» - Τι μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον της Τουρκικής πλευράς;

Ελπίζουμε να καταστεί δυνατόν να υπάρξουν επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό σε πιο ψηλό επίπεδο, στην Τουρκία, ακόμα και στο επίπεδο του Προέδρου της χώρας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top